header

Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en eventuele andere faciliteiten, die worden verhuurd door (de leden – verhuurders – van de stichting van) Groene Hart Logies. Kennelijke drukfouten binden de verhuurder niet. Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Den Haag.

1.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht een (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. De verhuurder wijst alle eventuele andere algemene voorwaarden waarnaar verwezen mocht worden op voorhand van de hand.

1.3
Afwijkende afspraken ten opzichte van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien zij vooraf schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4
Deze algemene voorwaarden hanteren de volgende begrippen:

“ huurder": de persoon die met de verhuurder een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van een accommodatie.

"verhuurder": de privé-persoon of rechstpersoon die de accommodatie beschikbaar stelt ter huur/ gebruik;

"accommodatie": het te huur aangeboden (vakantie)verblijf;

"annulering": de schriftelijke beëindiging door de huurder van de overeenkomst, vóór de ingangsdatum van het verblijf;

"overeengekomen prijs": de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de accommodatie;

"waarborgsom": een bedrag dat vóór aanvang van het verblijf in rekening wordt gebracht als voorschot op eventuele schade die tijdens het verblijf door (toedoen van of onder verantwoordelijkheid van ) de huurder wordt veroorzaakt;

1.5
Indien de verhuurder zich in enig geval niet op enige bepaling van de algemene voorwaarden beroept, dan wel daarvan afwijkt, brengt dit niet met zich mee, dat hij zich in de volgende gevallen niet meer op deze algemene voorwaarden zal kunnen beroepen.

2. RESERVERINGEN

2.1
Reserveringen geschieden op basis van beschikbaarheid en reserveringen worden alleen in behandeling genomen van personen vanaf 18 jaar. De huurder is verplicht een legitimatiebewijs te tonen. Hiervan kan door de verhuurder een kopie worden gemaakt.

2.2
Indien een reservering in behandeling genomen wordt, zendt de verhuurder daarvan binnen 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging of bevestiging per e-mail. Deze bevestiging dient onmiddellijk op juistheid gecontroleerd te worden. Eventuele onjuistheden dienen per omgaande schriftelijk dan wel per e-mail aan de verhuurder gemeld te worden.

2.3
De verhuurder behoudt zich het recht voor om te allen tijde een reservering te weigeren, zonder opgave van redenen, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.

2.4
Tussen de huurder en verhuurder komt een overeenkomst tot stand op het moment dat de verhuurder de schriftelijke bevestiging of bevestiging per e-mail van de reservering aan de huurder heeft verzonden.

2.5
De overeenkomst betreft huur van accommodaties en/of andere faciliteiten voor recreatief dan wel zakelijk gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

2.6.
De verhuurder heeft te allen tijde het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van de huurder en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van (een gedeelte van) de huurprijs. 3.

3. GEBRUIK

3.1
Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het aantal personen, dat is overeengekomen en op het reserveringsformulier is vermeld.

3.2
Het is de huurder en/of andere gebruikers niet toegestaan de accommodaties aan anderen dan in de reservering genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de verhuurder.

4. REGLEMENTEN

4.1
Alle gasten die gebruik maken van de accommodatie dienen zich te houden aan de door de verhuurder vastgestelde regels. Dit reglement voor de accommodatie wordt huurder ter beschikking gesteld bij aankomst dan wel het reglement bevindt zich in de accommodatie.

4.2
Bij overtreden van de in deze algemene voorwaarden opgenomen regels en/of van toepassing zijnde reglementen en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van de verhuurder heeft de verhuurder het recht de huurder en iedere andere gebruiker terstond van uit de accommodatie te verwijderen, zonder dat restitutie van de huurprijs of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

4.3
De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren en achter te laten zoals deze is aangetroffen bij aankomst. De huurder is tevens verplicht melding te maken van gebreken, beschadiging en of defecten.

4.4
Indien de verhuurder van de accommodatie ernstig vermoeden heeft dat door de huurder van een accommodatie in strijd met de wet en/of openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is de verhuurder van de accommodatie gemachtigd zich toegang tot de accommodatie te verschaffen alsmede de huurder en iedere andere gebruiker terstond van uit de accommodatie te verwijderen, zonder dat restitutie van de huurprijs of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

4.5
De verhuurder is gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk of per e-mail per direct te ontbinden en de onverwijlde ontruiming van de accommodatie te eisen, als de huurder zijn zorgplicht voor de accommodatie ernstig verzaakt, als hij meer of andere personen en/of

dieren in de accommodatie onderbrengt dan toegestaan volgens de overeenkomst, of als hij schade toebrengt aan de accommodatie, als hij voor overlast zorgt, of anderszins zijn verplichtingen als goed huurder niet nakomt. In een dergelijk geval heeft de huurder geen recht op restitutie van (een deel van) de huursom, en is de huurder gehouden de schade te vergoeden die de verhuurder lijdt ten gevolge van het handelen of nalaten van de huurder.

5. PRIJZEN

5.1
De huurder is de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging of bevestiging per e-mail aan de verhuurder verschuldigd.

5.2
De huurder is behalve de huurprijs ook reserveringskosten, lokale heffingen en overige kosten verschuldigd.

5.3
Alle prijzen zijn (voor zover van toepassing) inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

5.4
De prijzen in de brochure van verhuurder en op de website van de verhuurder zijn niet bindend. De verhuurder behoudt zich het recht voor deze prijzen te wijzigen. Bij boeking wordt de huurder in kennis gesteld van de dan geldende prijs. De op de bevestiging/factuur vermelde prijs is bindend.

5.5
De vermelde huurprijs is inclusief het gebruik van water, gas, elektriciteit, en handdoekenpakket. De vermelde huurprijs is inclusief omzetbelasting, inclusief expliciet op de website bij de beschrijving van de accommodatie vermelde kosten, exclusief boekingskosten, exclusief toeristenbelasting, exclusief borgsom en eventuele bijkomende kosten voor aanvullende leveringen en diensten waaronder bijvoorbeeld (eind)reinigingskosten en eventueel parkeerkosten. Deze worden door de verhuurder geïncasseerd.

6. BETALING

6.1
De huurder dient binnen tien kalenderdagen na dagtekening van de bevestiging als bedoeld in artikel 2.4, vijftig procent (50%) van de huursom te voldoen door storting of overmaking op de bank- of girorekening vermeld op de bevestiging.

6.2
De restanthuursom dient uiterlijk zes weken voor aanvang van de huurperiode aan verhuurder te zijn voldaan op de hierboven onder artikel 6.1 vermelde wijze.

6.3
Bij boekingen binnen zes weken voor aanvang van de huurperiode dient de gehele huursom binnen vijf dagen na dagtekening van de bevestiging overgemaakt te worden op de hierboven onder artikel 6.1 vermelde wijze.

6.4
Bij boekingen binnen tien kalenderdagen voor aanvang van de huurperiode dient de gehele huursom per spoedoverboeking overgemaakt te worden op de hierboven onder artikel 6.1 vermelde wijze. De huursom dient in ieder geval uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de huurperiode zijn bijgeschreven op de bank- of girorekening als vermeld in de bevestiging.

6.5
Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de (hoofd)huurder vanaf de dag dat die termijn is verlopen in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling zijdens verhuurder benodigd zal zijn. De huurder is vanaf dat moment tevens de wettelijke rente verschuldigd.

6.6
Vanaf het moment dat de huurder in verzuim is, is verhuurder gerechtigd om de overeenkomst te annuleren. De huurder is in dat geval de annuleringskosten verschuldigd zoals in artikel 7.3 beschreven.

6.7
De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van verhuurder met betrekking tot de invordering van het aan verhuurder verschuldigde en niet - tijdig - betaalde, komen voor rekening van de (hoofd)huurder. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15 % van de hoofdsom van de vordering, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is. Voor de gerechtelijke kosten geldt dat de daadwerkelijk in redelijkheid gemaakte kosten dienen te worden vergoed.

7. ANNULERING

7.1
De (hoofd)huurder is gerechtigd een boeking schriftelijk dan wel per e-mail, zonder kosten, uiterlijk binnen twee werkdagen na de boeking te annuleren, tenzij het verblijf in de accommodatie binnen één maand na de boeking valt.

7.2
Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd; deze worden berekend over het in de bevestiging genoemde totaalbedrag.

7.3
De annuleringskosten bedragen:

- tot 28 dagen voor de dag van aankomst: € 250,-- vaste annuleringskosten per reservering.

- binnen 28 dagen voor de dag van aankomst: 90% van het totaalbedrag.

- op de dag van aankomst: 100% van het totaalbedrag.

7.4
Indien de huurder binnen 24 uur na de overeengekomen aankomstdatum zonder nadere kennisgeving niet is gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

7.5
Een annuleringsverzekering is niet inbegrepen in de gepubliceerde prijzen. Een annuleringsverzekering dient zelf door de huurder afgesloten te worden en het risico van annuleren en het verzekeren van het annuleringsrisico ligt bij de huurder zelf.

7.6
Een annulering die op een zaterdag of zondag wordt gedaan of op een in Nederland geldende feestdag, geldt als zijnde gedaan op de eerstvolgende in Nederland geldende werkdag.

7.7
Een verzoek tot annulering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 7.1 tot en met 7.6 dient te worden gericht aan de verhuurder.

8. AANKOMST EN VERTREK

8.1
De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst op de overeengekomen tijd worden betrokken (als vermeld op de reserveringsbevestiging). Op de

overeengekomen dag van vertrek dient de accommodatie op de overeengekomen tijd te worden verlaten (als vermeld op de reserveringsbevestiging).

8.2
Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het aantal personen dat in de reserveringsbevestiging dan wel huurovereenkomst voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld.

8.3
Indien het gebruik van de accommodatie eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum (als vermeld op de reserveringsbevestiging) heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten.

9. HUISDIEREN

9.1
Huisdieren zijn niet toegestaan, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.

10. ROKEN

10.1
Roken is in de accommodatie niet toegestaan.

11. AANSPRAKELIJKHEID HUURDER

11.1
De huurder, dan wel de overige gebruikers zijn verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie.

11.2
De (hoofd)huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die tijdens de huurperiode van de accommodatie voor de verhuurder ontstaat als gevolg van het verblijf, ongeacht of deze schade werd veroorzaakt door handelen of nalaten van de (hoofd)huurder en / of medehuurders, of door derden die zich door hun toedoen in de accommodatie bevinden, dan wel een zaak die zij onder zich hebben.

11.3
Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan verhuurder en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hem - of haarzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn/haar gezelschap.

11.4
Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten doorberekend, die huurder alsdan verplicht is te voldoen.

12. KLACHTEN EN GEBREKEN

12.1
Door de huurder geconstateerde gebreken van de accommodatie of klachten over de accommodatie dient de huurder onverwijld en binnen 12 uur na het ontstaan of het constateren daarvan, te melden aan de verhuurder.

12.2
Indien het gebrek dan wel de klacht een niet aan huurder toe te rekenen eigenschap of staat van de accommodatie betreft, als gevolg waarvan de accommodatie de huurder niet het genot verschaft dat deze op grond van de overeenkomst mocht verwachten, is de verhuurder

gehouden het gebrek te herstellen, voor zover mogelijk. De huurder dient de verhuurder altijd in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen.

13. AANSPRAKELIJKHEID VERHUURDER

13.1
De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van de huur c.q. het gebruik van de accommodatie, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van verhuurder of (één van) haar werknemers.

13.2
Aansprakelijkheid bestaande uit derving van reisgenot of bedrijfs - en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. De verhuurder is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade, waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering. De aansprakelijkheid voor schade en kosten die de huurder in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf mocht lijden, wordt uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld van verhuurder.

13.3
De verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

13.4
De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van of aan zaken dan wel personen indien de huurder en de zijnen zich toegang tot andere gebouwen verschaft en of gedeelten van het terrein van verhuurder betreedt en of apparaten/ voertuigen bedient zonder dat verhuurder hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. De huurder is verplicht te allen tijde begeleiding en toezicht uit te oefenen.

13.5
De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van hem/haarzelf, andere gebruikers, reisgenoten of derden, die zich met zijn/haar toestemming in de accommodatie bevinden.

13.6
In geen geval zal de aansprakelijkheid van de verhuurder leiden tot betaling van een hogere schadevergoeding dan een drievoud van het aan huurder in rekening gebrachte huurbedrag.

14.OVERMACHT EN WIJZIGING

14.1
In het geval verhuurder (al dan niet tijdelijk) niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door overmacht uit te voeren, zal door verhuurder aan de huurder een wijzigingsvoorstel voorgelegd worden binnen 14 dagen nadat voornoemde omstandigheden zijn ingetreden.

14.2
Overmacht aan de zijde van verhuurder bestaat (indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd) door omstandigheden gelegen buiten de wil van verhuurder, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

14.3
De huurder is gerechtigd het voornoemde wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien de huurder het wijzigingsvoorstel afwijst, dient de huurder dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel schriftelijk dan wel per e-mail kenbaar te maken. In dat geval heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De huurder

heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huurprijs. De verhuurder zal dan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

15. WAARBORGSOM

15.1
De verhuurder kan van de huurder een borgsom verlangen. De huurder is gehouden die borgsom te voldoen, bij gebreke waarvan de verhuurder de huurder het gebruik van de accommodatie kan ontzeggen. Indien de huurder met betaling van de borgsom in gebreke blijft is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren).

15.2
De borgsom wordt gerestitueerd indien de huurder de accommodatie naar behoren achterlaat. Eventuele aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet tenietgedaan.

16. DUBBELE BOEKINGEN

16.1
Indien onverhoopt blijkt dat de accommodatie door verschillende huurders tegelijkertijd voor dezelfde periode is geboekt, zal de verhuurder een wijzigingsvoorstel als bedoeld in artikel 14.1 aan één van de huurders voorleggen. De verhuurder is vrij te kiezen welke huurder de huur c.q. het gebruik van de accommodatie kan voort zetten en welke huurder genoemd voorstel zal ontvangen.

16.2
De verhuurder zal het wijzigingsvoorstel voorleggen, waarbij aan de betreffende huurder een korting wordt aangeboden van 10% van de overeengekomen prijs.

16.3
De huurder aan wie het wijzigingsvoorstel is gedaan, is gerechtigd het voornoemde wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien de huurder het wijzigingsvoorstel afwijst, dient de huurder dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel schriftelijk dan wel per e-mail kenbaar te maken. In dat geval heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De huurder heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huurprijs, inclusief een gefixeerde schadevergoeding van 10% van de overeengekomen prijs. In geen geval zal de verhuurder gehouden zijn tot vergoeding van een hogere schade.

17. TOEPASSELIJK RECHT

17.1
Op de overeenkomst tussen de huurder en verhuurder is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

18. GESCHILLEN

18.1
Geschillen die voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen aanhangig gemaakt worden bij de burgerlijke rechter te Amsterdam, zulks slechts voor zover de wet dit toelaat.

 

 

Voor meer informatie kijk ook op: https://groenehartlogies.nl 

Luxe appartementen

Onze luxe appartementen zijn voorzien van losse slaapkamers (resp. 2 of 3), een zitkamer, een keuken en een eigen badkamer.

Hotelkamers

Onze ruime hotelkamers zijn voorzien van twee eenpersoonsbedden, een zitgedeelte en een eigen toilet- en doucheruimte.

Vergaderruimte

Ons gastenverblijf is ook zeer geschikt als vergaderlocatie voor één of meerdere dagen. Een ruime vergaderruimte is van alle gemakken voorzien zoals; LCD scherm, flipover en WiFi.

In de omgeving

Kinderdijk

Wereldberoemd panorama met Hollandse molens. 

Rotterdam

ROTTERDAM. MAKE IT HAPPEN.
Rotterdam is een stad in beweging. Boek een interessante havenrondvaart, kom dineren op de S.S. Rotterdam. Bezoek de Euromast, Diergaarde Blijdorp en tal van musea.

Contactgegevens

Gastenboerderij De Appelgaard
Kattendijk 139  2831 AC Gouderak  
+31 (0)620496437
info@deappelgaard-gouderak.nl
/deappelgaardgouderak  

Contactgegevens

Gastenboerderij De Appelgaard
Kattendijk 139  2831 AC Gouderak  
+31 (0)620496437
info@deappelgaard-gouderak.nl
/deappelgaardgouderak  

© 2024 De Appelgaard | Realisatie: Vormekaar & De Goudse Wolf | Fotografie: Francina Molenaar & Freepik.com

© 2024 De Appelgaard
Realisatie: Vormekaar & De Goudse Wolf
Fotografie: Francina Molenaar & Freepik.com